Oprichtingsakte stichting NU.ance

2008.030293.01/1

Doelstelling & visie Stichting NU.ance

 
 
 

STICHTING NU.ance

Logo stichting NU.ance  ‘ de Levenslijn ‘(acrylschilderij Francine)
Heden, de
tweeduizend acht, verschenen voor mij- Mr. Drs. Theodorus Petrus Wilhelmus Dielissen,
notaris met als vestigingsplaats de gemeente Bernheze:
1. de heer BERNARD KAPPERT, geboren te Lochem op veertien augustus
negentienhonderd acht en veertig;
identiteit vastgesteld:
2. mevrouw FRANCISCA MARIA JOHANNA VAN BOXTEL, geboren te Berlicum op
twaalf februari negentienhonderd vijftig;
identiteit vastgesteld:
echtelieden, beiden wonende te 5258 CA BERLICUM, gemeente Sint Michielsgestel, Postpad 9.
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:
NAAM EN ZETEL.
Artikel 1:
1. De stichting draagt de naam: Stichting NU.ance.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Sint-Michielsgestel.
DOEL.
Artikel 2:
1. De stichting heeft ten doel:
– Het aanbieden van (financieel) laagdrempelige-, aduquate- en indien nodig- acute ondersteuning. De stichting beoogt  hiermee het zelf- helend vermogen,- van jou – (als hulpvrager) in gang te zetten;
– Het opzetten van een (landelijk) netwerk van ‘werkers’, vanuit een diversiteit van disciplines en achtergronden, welke de uitgangspunten, filosofie en werkwijze van de stichting willen ondersteunen, uitdragen en uitvoeren. De Werkers werken zelfstandig, vanuit de eigen praktijk en vanuit eigen verantwoordelijkheid, met de intenties van stichting NU.ance als uitgangspunt.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– Het organiseren en aanbieden van lezingen, themabijeenkomsten en workshops op diverse energetische-, intuïtieve-, spirituele- en creatieve/kunstzinnige gebieden;
– Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
– Het individueel aanbieden van:
* Helende counseling en coaching;
* Intuïtieve-, Zelf- Bewust- Zijn-, verdieping;
* Energetische behandeling in een diversiteit van vormen;
* Creatieve/kunstzinnige counseling en coaching.
3. De Stichting NU.ance is een non-profit centrum ter bevordering van ‘Zelf- Bewust- Zijn’. De stichting werkt, -als complementaire zorg-, vanuit een holistische mens-visie.
De stichting NU.ance helpt de cliënten zoeken naar: “Wie jij werkelijk bedoeld bent te Zijn” en “Naar wat jij nodig hebt”.
VERMOGEN.
Artikel 3:
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van vijfhonderd euro (€ 500,–);
b. sponsoring in geld en natura;
c. subsidies en donaties;
d. schenkingen, erfstellingen en legaten; en
e. alle andere verkrijgingen en baten.
BESTUUR.
Artikel 4:
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
2008.030293.01/34. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
.Artikel 5:1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Berlicum of in een andere door de voorzitter te bepalen plaats.2. Ieder kalender kwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 6:
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 7:
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
minste twee/derde van het aantal bestuurders aanwezig is.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 8:
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van een bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. bij ontslag hem verleend door het gezamenlijke overige bestuursleden;
e. door verklaring in staat van faillissement;
f. door aanvragen van surséance van betaling;
d. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
Ontslag van een bestuurder geschiedt door de zittende bestuursleden met twee/derde meerderheid in een vergadering waarin ten
Artikel 9:
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
REGLEMENT.
Artikel 10:
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
STATUTENWIJZIGING.
Artikel 11:
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister, ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 12:
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting zal zoveel mogelijk worden besteed overeenkomstig het doel van de ontbonden stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 13:
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Ten slotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de comparant sub1. als secretaris/penningmeester;
2. de comparante sub 2. als voorzitter.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en de toelichting daarop aan de comparanten hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s